Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay ngồi lê đôi mách, người hay kháo chuyện nói xấu; người hay nói chuyện tầm phào