Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gorilla /gə'rilə/  

  • Danh từ
    (động vật)
    vượn gorila