Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gorgonize /'gɔ:gənaiz/  

  • Ngoại động từ
    ((thường) + at) nhìn trừng trừng