Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

good-humoured /,gʊd'hju:məd/  

  • vui tính