Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc văn phong cầu kỳ giả tạo