Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gonfalonier /gɔnfələ'niə/  

  • Danh từ
    người cắm cờ hiệu