Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

golf-links /'gɔlfiɳks/  

  • Danh từ số nhiều
    bãi chơi gôn