Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

golf-course /'gɔlfkɔ:s/  

  • Danh từ
    cũng golf-links /'gɔlfliɳks/
    sân chơi gôn