Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kiểm tra tỉ mỉ
    trận đòn

    * Các từ tương tự:
    going-over