Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

godspeed /'gɔd'spi:d/  

 • Phó từ
  chút lên đường may mắn! (chúc ai lúc ra đi)
  wish (bidsomebody godspeed
  chúc ai lên đường may mắn
  Danh từ
  lời chúc lên đường may mắn