Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

godlessness /'gɔdlisnis/  

  • Danh từ
    thái độ vô thần