Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

god-forsaken /'gɔdfə,seikən/  

  • Tính từ
    (thông tục) tồi tàn, khốn nạn (người); tiêu điều, hoang vắng (nơi chốn)