Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

god-awful /'gɔdɔ:ful/  

  • Tính từ
    tồi tệ, kinh khủng
    what a god-awful day I have had!
    tôi đã trải qua một ngày mới khủng khiếp làm sao!