Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goalkeeper /'gəʊlki:pə[r]/  

  • Danh từ
    thủ môn, thủ thành (bóng đá…)