Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) thủ thành, người giữ gôn