Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goal-post /'gəʊlpəʊst/  

  • Danh từ
    cột khung thành (bóng đá)