Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goal-mouth /'gəʊlmaʊθ/  

  • Danh từ
    khu ngay trước khung thành, cửa khung thành (bóng đá)