Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goal-line /'gəʊlain/  

  • Danh từ
    đường biên khung thành (bóng đá)