Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goal-kick /'gəʊlkik/  

  • Danh từ
    cú đá bóng trở lại sân (sau khi bên tấn công đã đá bóng ra ngoài đường biên khung thành)