Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goal-area /'gəʊleəriə/  

  • Danh từ
    vùng cấm địa (đá bóng)