Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

go-slow /'gou'slou/  

  • Danh từ
    sự lãn công