Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thần lùn giữ của
    tượng thần lùn dị dạng (trong vườn)
    (thường xấu) chủ ngân hàng cỡ bự