Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (số nhiều glutei hoặc glutiai)
    cơ mông (phẩu thuật)