Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dán keo; sự gắn keo
    robotic glueing
    sự lắp dựng người máy