Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glue sniffing /'glu:snifiη/  

  • Danh từ
    (y học) sự hít thở hơi làm say (để tạo một trạng thái kích thích…)