Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glow-worm /'gləʊwɜ:m/  

  • Danh từ
    (động vật học) con đom đóm