Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glow-lamp /'gloulæmp/  

  • Danh từ
    đèn nóng sáng