Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc ngữ vị học

    * Các từ tương tự:
    glossematics