Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glory-hole /'glɔ:rihəʊl/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ) nơi vứt ngổn ngang đồ không dùng tới