Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glissade /gli'seid/  /gli'sɑ:d/

 • Động từ
  (thể thao) trượt xuống dốc băng (trượt tuyết)
  bước lướt (vũ, ba-lê)
  Danh từ
  (thể thao) sự trượt xuống dốc băng (trượt tuyết)
  bước lướt (vũ, ba-lê)

  * Các từ tương tự:
  glissader