Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glide path transmitter   

  • (Kỹ thuật) máy phát dốc hạ cánh