Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sáng mờ mờ
    lấp lánh
    lúa mót [được]