Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glasshouse /'glɑ:shaʊs/  

  • Danh từ
    nhà kính (để trồng cây)
    (khẩu ngữ) nhà giam (của) quân đội
    people in glasshouses shouldn't throw stones
    xem people