Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandule /'glændju:l/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) tuyến nh