Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandiform /'glændigɔ:m/  

  • Tính từ
    (thực vật học) hình quả đầu
    (giải phẫu) hình tuyến