Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandiferous /glæm'difərəs/  

  • Tính từ
    (thực vật học) có quả đầu