Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (thú y học) bệnh loét mũi truyền nhiễm (ngựa lừa...)