Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandered /glændəd/  

  • Tính từ
    (thú y học) mắc bệnh loét mũi truyền nhiễm (ngựa, lừa...) ((như) glanderous)