Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

girth-rail /'gə:θreil/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) thanh giằng