Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũng girly)
  có tính chất phụ nữ; có vẻ phụ nữ
  (thường xấu) có nhiều tranh ảnh phụ nữ khêu ngợi
  girlie magazines
  những tạp chí có nhiều tranh ảnh phụ nữ khêu ngợi