Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc bóc một vòng vỏ cây quanh thân cây