Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (nghĩa cổ)thắt vào người, đeo vào người
    anh ta đeo gươm vào người