Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger-nut /'dʒindʒənʌt/  

  • Danh từ
    bánh gừng hình quả hạch