Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger-beer /,dʒindʒə'biə[r]/  

  • Danh từ
    nước gừng có ga, bia gừng