Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái khoan
  eyes like gimlets
  mắt sắc như mũi khoan, mắt nhìn xoáy vào

  * Các từ tương tự:
  gimlet-eyed