Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cười khúc khích; người cười chế nhạo