Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) một tỷ FLOP ( một tỷ phép tính điểm di động mỗi giây)