Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gig-lamps /'giglæmps/  

  • Danh từ số nhiều
    (từ lóng) mục kỉnh