Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift-horse /'gift'hɔ:s/  

  • Danh từ
    con ngựa được tặng; quà tặng
    don't look a gift-horse in the mouth
    của người ta cho đừng chê ỏng chê eo