Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift voucher /'gift vaʊchə[r]/